[:swvar:ufile:10:description:]

Algemene voorwaarden

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, 
Lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling of de uitvoering van een opdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.


Artikel 1 - Definities

Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, de leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.
In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder opdracht, elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken of gegevens, onder welke vorm dan ook gedaan.
In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden, het vervaardigen, afleveren, installeren en/of afbreken van signs (waaronder mede wordt verstaan reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en/of delen daarvan), en de werkzaamheden voortvloeiend uit dergelijke opdracht  in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 - Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken of gegevens. De leverancier behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren. Hij wordt pas geacht de opdracht te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerpen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.


Artikel 3 - Bestellingen

Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee om aan deze leverancier de uitvoering van de opdracht toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 - Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, digitale bestanden of files e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend.  Ze zijn en blijven intellectuele eigendom van de leverancier.

De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5 - Prijsaanpassing

Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen en materialen stijgen, is de leverancier gerechtigd de offerteprijzen dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.

Bij wijziging, opschorting of beëindiging van de opdracht, heeft de leverancier recht op volledige betaling van tot op het moment van de wijziging, opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 6 - Schuldenaar

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 7 - Auteursrecht - Vermogensrecht

Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een opdracht uitvoert dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit deze opdracht, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 8 - Auteursrecht - Recht tot reproductie

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 9 - Vermelding van de naam van de leverancier

De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien de naam van een tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

Artikel 10 - Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document of bestand waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 11 - Eigendom van de productie-elementen

De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt of aangekocht heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

Artikel 12 – Ontwerpen, tests en proeven

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudig ontwerp, test of proef. Verzorgde ontwerpen, tests of proeven,   bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld materiaal worden extra aangerekend.

Vraagt de opdrachtgever evenwel geen ontwerp, test of proef dan wordt hij verondersteld het goed voor order te hebben gegeven.

Artikel 13 - Correcties

De opdrachtgever is gehouden de door de leverancier de aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, of proeven, zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de leverancier te doen toekomen.

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst of afbeelding, in de bewerking of plaatsing, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor order”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erke,nning dat de leverancier de, aan de proeven voorafgaande, daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 14 - Goed voor order

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor order” ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid voor de tijdens of na de uitvoering van de opdracht  vastgestelde fouten of weglatingen en die niets te maken hebben met de loutere realisatie. Het “goed voor order” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 15 - Materialen van de opdrachtgever - Beschikking

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 16 - Materialen van de opdrachtgever - Bewaring

De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, programma’s, digitale (gegevens)bestanden, ... van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier.

Artikel 17 - Materialen van de opdrachtgever - Risico

Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 18 - Materialen van de opdrachtgever - Verzekering

Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade, zoals, o.a. winstderving.

Artikel 19 – Wijze van uitvoering opdracht

De leverancier zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat terzake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de leverancier aan enigerlei, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting niet zou hebben voldaan.

De leverancier bepaalt in samenspraak met de opdrachtgever de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de leverancier voor instaat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De leverancier mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht terzake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. De leverancier heeft terzake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten, geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, behalve in het geval van opzet of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers.

Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en de leverancier niet. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de leverancier zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. Indien de leverancier op verzoek van de opdrachtgever, de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de leverancier op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

De leverancier heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

De leverancier heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

Indien de leverancier bij de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de leverancier het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 20 – Periodieke opdrachten - Opzeg

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:
  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500,00 EUR;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000,00 EUR;
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000,00 EUR of meer.

Artikel 21 – Modaliteiten voor levering of uitvoering van de opdracht

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige af- of oplevering door de leverancier mogelijk te maken.

De overeengekomen leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van de opdracht worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde ontwerpen, tests of proeven en van het “goed voor order”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, of de levering op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

In het geval van een levering, vindt deze plaats in het bedrijf van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Digitale afleveringen vinden plaats aan het door de opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de leverancier.

Artikel 22 - Afwijkingen

De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens, grondig na te gaan of de prestatie van de leverancier deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

De prestatie van de leverancier geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering of uitvoering van de opdracht het geleverde, een gedeelte van het geleverde of het resultaat van de uitgevoerde opdracht in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.  Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave - van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, of proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

Artikel 23 – Garantie

Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken, doch nimmer verder strekkend dan de aan de leverancier zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

De garantie voor door de leverancier geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de leverancier verleende garantie.

Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 24 – Annulering

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (gereserveerde productiecapaciteit, lonen, ingekochte materialen en grondstoffen, onderaannemingen, opslagkosten, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de uitvoering van de opdracht zich bevindt.

Artikel 25 - Betaling

Bij de aanvaarding van de opdracht kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van het definitief verbeterde ontwerp of het “goed voor order” en het saldo bij de oplevering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer deelopdrachten in mindering op een nog niet volledig uitgevoerde totaalrealisatie, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de definitieve oplevering.

Artikel 26 - Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 EUR. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 27 - Retentierecht 

De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, materialen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht uit te voeren en geldt voor alle zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Artikel 28 - Klachten

Op straffe van verval van recht, moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen of de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen of de uitgevoerde opdracht aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur.

Artikel 29 - Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of  bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 30 - Aansprakelijkheid

Ook als een “goed voor order” gegeven werd, blijft de opdrachtgever ertoe gehouden de aangeleverde goederen of de uitgevoerde opdracht  aan een afdoende controle te onderwerpen. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige goederen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien de opdracht tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 31 - Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is behoren.