[:swvar:ufile:10:description:]

Algemene voorwaarden

 1.           Toepassing

1.1 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de BV ART NZO, met maatschappelijke zetel te 3960 BREE, Herenstraat 41, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0460.183.935, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna genoemd ‘ART NZO’), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de door de Klant aan ART NZO toevertrouwde opdrachten en geplaatste bestellingen. Deze Voorwaarden dienen te worden aanvaard door de Opdrachtgever, bij bevestiging van de offerte. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de opdracht/bestelling, dan wel worden ze geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, hierbij bepaald op 7 kalenderdagen.

1.3 De Opdrachtgever verzaakt hiermee aan de algemene of bijzondere voorwaarden die hij zou vermelden op zijn eigen commerciële documenten of in zijn briefwisseling, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ART NZO.

1.4 Indien de Opdrachtgever namens een rechtspersoon handelt, zal hij te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de Opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. Daarnaast zal elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst met verzoek deze aan een derde in rekening te brengen, solidair gehouden worden voor de volledige betaling ervan.

 

2.            Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Commerciële documenten, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als termijnen betreft, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van ART NZO. Een offerte is gebaseerd op de informatie waarover ART NZO tot dan toe beschikt vanwege de potentiële Opdrachtgever en vervalt, bij gebreke aan andersluidende vermelding op de offerte zelf, na verloop van 15 kalenderdagen. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens zullen worden verrekend in de eindafrekening. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.2 De overeenkomst tussen ART NZO en de Opdrachtgever komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de opdracht door ART NZO en/of van de offerte door de Opdrachtgever. Indien een voorschot dient te worden betaald, komt de overeenkomst slechts tot stand en wordt de uitvoering pas aangevat na betaling van het voorschot. ART NZO behoudt zich het recht voor om een opdracht of bestelling te weigeren.

2.3 Het bezorgen aan ART NZO van productie-elementen (grondstoffen, model, digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee om aan ART NZO de uitvoering van de opdracht toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

 

3.            Uitvoering van de opdracht

3.1 ART NZO voert de overeenkomst uit in overeenstemming met alle bekwaamheid, onafhankelijkheid en toewijding van een professioneel optredende partij. Zij besteedt aan haar taken alle nodige middelen, tijd en inspanningen.

3.2 ART NZO zal de prestaties naar best vermogen en te goeder trouw uitvoeren met inachtneming van de bepalingen van de Voorwaarden. Het uitvoeren van de opdracht betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

3.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie (incl. documenten, modellen, tekeningen, materialen, producten, edm.) die ART NZO voor het uitvoeren van de prestaties nodig heeft, tijdig en op eerste verzoek aan ART NZO worden bezorgd opdat deze de prestaties kan uitvoeren volgens de afgesproken planning. De Opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de aan ART NZO ter beschikking gestelde gegevens.

3.4 ART NZO kan naar eigen goeddunken derden (vb. zelfstandige uitvoerders) inschakelen voor de uitvoering van de werken. Zij is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden en zij dit noodzakelijk vindt. Alle aanbiedingen of planningsafspraken worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven.

 

4.            Prijzen

4.1 De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen ART NZO en de Opdrachtgever, exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

4.2 Bij het plaatsen van een bestelling is het voorbereidend werk inbegrepen in de prijs. Voorbereidend werk van welke aard ook (ontwerp, proef, etc.) dat niet gevolgd wordt door een bestelling, zal in regie worden gefactureerd aan 65 EUR/uur. Indien binnen de drie maanden alsnog een bestelling wordt geplaatst op basis van het reeds geleverde voorbereidend werk, zullen de daarvoor gefactureerde en betaalde bedragen in mindering worden gebracht.

4.3 ART NZO behoudt zich het recht voor de prijzen op eender welk moment te wijzigen voor de toekomst. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan ART NZO. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de Opdrachtgever, kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke, evenredige prijsaanpassing zonder mogelijkheid van beëindiging door de Opdrachtgever voor zover ze zich tot maximum tien procent beperken. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de Opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. Bij wijziging, opschorting of beëindiging van de opdracht, heeft ART NZO recht op volledige betaling van tot op het moment van de wijziging, opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

5.            Facturatie

5.1 Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever een factuur na uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van ART NZO om vooraf of tijdens de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotfacturen ter betaling aan te bieden. Bij periodieke opdrachten (tijdschriften etc.), wordt in functie van de uitvoering van de deelopdracht gefactureerd.

5.2 Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Voorschotfacturen dienen onmiddellijk te worden betaald. De betaling dient te worden uitgevoerd door middel van een overschrijving conform de facturatiegegevens die op de (voorschot)factuur vermeld zullen staan. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.3 Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. Een eenzijdige verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag om welke reden ook is de Opdrachtgever niet toegestaan.

5.4 In zoverre de Opdrachtgever in gebreke blijft om één of meer of delen van uitstaande facturen van ART NZO te voldoen, behoudt ART NZO zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (incl. schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval is de Opdrachtgever alle bedragen verschuldigd voor het reeds uitgevoerde werk en de gemaakte kosten.

5.5 Elke (gedeeltelijke) niet-betaling van een vervallen factuur brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door ART NZO expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien.

5.6 ART NZO heeft tot de algehele betaling een retentierecht op het afgewerkte product, de grondstoffen, documenten en benodigdheden, al dan niet door de Opdrachtgever zelf aangeleverd. De Opdrachtgever wordt pas eigenaar van de goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s verbonden aan deze goederen zijn echter ten laste van de Opdrachtgever zodra deze werden afgewerkt en klaargezet voor afhaling.

 

6.            Materiaal

6.1 Indien de Opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van ART NZO of diens onderaannemers, moet dit tijdig, in perfecte staat, degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van ART NZO of op het door ART NZO opgegeven adres. Het voor ontvangst tekenen van vervoers- of leveringsdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

6.2 Indien ART NZO op verzoek van de Opdrachtgever, de opdracht uitvoert met behulp en/of met verwerking van door de Opdrachtgever aangeleverde materialen, gebeurt zulks geheel voor risico van de Opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door ART NZO op dergelijke wijze vervaardigde en/of bewerkte zaken. De Opdrachtgever is gehouden ART NZO op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking en/of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. ART NZO heeft in dit kader geen onderzoeksplicht.

6.3 Behoudens opzet en zware fout van ART NZO, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten, geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, behalve in het geval van opzet of zware fout van ART NZO, zijn personeel of onderaannemers.

6.4 De leverancier is nooit verplicht de materialen van de Opdrachtgever te bewaren. Indien de Opdrachtgever wenst dat ART NZO productie elementen zoals ontwerpen, tekeningen, programma’s, digitale (gegevens)bestanden, edm. bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met ART NZO overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de Opdrachtgever, die ART NZO uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van ART NZO.

6.5 Behoudens afwijkende afspraken tussen partijen, blijven alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de Opdrachtgever aan ART NZO, en die in het bedrijf van ART NZO staan, er voor rekening en risico van de Opdrachtgever, die uitdrukkelijk ART NZO van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van ART NZO, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de Opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de Opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

7.            Proefdruk en correcties

7.1 Ongeacht hetgeen werd bepaald in artikel 4.2, zorgt ART NZO op de uitdrukkelijke vraag van de Opdrachtgever, voor een eenvoudige proef van het bestelde drukwerk. Een uitgebreide proefdruk (kleurgetrouwe proeven of proeven op de bestelde drager) kan extra worden aangerekend.

7.2 ART NZO zal de door de Opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Correcties of aanpassingen op vraag van de Opdrachtgever, kunnen extra worden gefactureerd tenzij anders overeengekomen, en kunnen de uitvoeringstermijn verlengen zonder dat daarvoor enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van de Opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het ‘goed voor order’. Mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Opdrachtgever.

7.3 Het overmaken door de Opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend ‘goed voor order’ ontslaat ART NZO van alle aansprakelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

 

8.            Levering

8.1 De levering van de opdracht kan het voorwerp uitmaken van afwijkende of aanvullende voorwaarden, rekening houdend met materiaal en grondstoffen, termijnen, specifieke productieprocessen edm.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringen van ART NZO ‘EX WORKS’, en wordt de afgewerkte bestelling klaargezet op de zetel van ART NZO voor ophaling door de Opdrachtgever, op diens kosten en risico.

Indien ART NZO voor de levering van het product dient in te staan, kan deze naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de opdracht en de levering. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de Opdrachtgever. In geval van levering van de bestelde producten op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres kan ART NZO aldus niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur, zelfs indien die door haar werd aangesteld.

Indien de opdracht tevens de installatie, plaatsing of bevestiging van constructies, reclameborden, lichtbakken edm. inhoudt, dient de Opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat terzake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De Opdrachtgever vrijwaart ART NZO voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. De Opdrachtgever staat eveneens in voor een veilige werkplek, waarbij geen kabels, leidingen, buizen of andere obstakels aanwezig zijn. De Opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en ART NZO niet.

Ingeval van een opbouw, staat de Opdrachtgever er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien ART NZO zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de Opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, alsook te bepalen welke werkzaamheden als meerprijs bij de Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

8.3 Onderbreking  van de opdracht op vraag of door toedoen van de Opdrachtgever of vertragingen in het aanleveren door de Opdrachtgever van bestanden, materialen, correcties, bevestiging (bv. ‘goed voor order’), of enig ander element nodig voor de aanvang of afwerking van de opdracht, heeft automatisch de verlenging van de voorziene leveringstermijn tot gevolg zonder dat de aansprakelijkheid van ART NZO daarbij in het gedrang komt.

 

9.            Waarborg

9.1 ART NZO verleent een contractuele waarborg van 3 maanden vanaf de levering of terbeschikkingstelling, van de door ART NZO vervaardigde producten, op voorwaarde dat de eventuele gebruiksvoorschriften van ART NZO zijn nageleefd, en op voorwaarde dat de facturen volledig voldaan zijn conform artikel 5 van de huidige voorwaarden.

9.2 Ingeval van een gebrek aan een product dat door ART NZO vervaardigd werd, kan de Opdrachtgever het desbetreffende product enkel terugsturen na akkoord van ART NZO en enkel in de originele of een door ART NZO goedgekeurde verpakking. De wijze van transport zal door ART NZO bepaald worden. De transportkosten worden alleen gedekt door ART NZO tijdens de garantietermijn indien het defect te wijten zou zijn aan constructiefouten.

9.3 Voor slijtstukken en elektrische onderdelen wordt geen garantie verleend. Evenmin worden de bijkomende werkuren, hulpmiddelen (zoals stijgers of hoogtewerkers) en eventuele verplaatsingen in de waarborgregeling opgenomen.

9.4 Indien defecte onderdelen na onderzoek niet onder de garantie vallen, worden alle gemaakte arbeids-, materiaal- en transportkosten aan de Opdrachtgever in rekening  gebracht.

9.5 De waarborg voor door ART NZO geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan ART NZO verleende garantie.

 

10.          Klachten

10.1 De Opdrachtgever is verplicht bij levering, grondig na te gaan of de prestatie van ART NZO deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. De prestatie van ART NZO geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de Opdrachtgever na aflevering of uitvoering van de opdracht het geleverde, een gedeelte van het geleverde of het resultaat van de uitgevoerde opdracht in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken. Dit impliceert aldus de aanvaarding van de goederen zonder voorbehoud. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken. Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, of proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Bij de reproductie is aan ART NZO een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk of aan het materiaal of productieproces, moeten worden toegelaten door de Opdrachtgever.

10.2 Enige klacht of protest dient uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na (gedeeltelijke) levering van de goederen bij aangetekend schrijven aan ART NZO te worden gericht. Indien de Opdrachtgever de levering weigert, loopt de termijn van 7 kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

10.3 Eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering, heeft geenszins de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg zodat de Opdrachtgever gehouden blijft tot afname van de rest van de bestelling.

 

11.          Aansprakelijkheid

11.1 ART NZO kan, behoudens bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk worden gesteld, noch door de Opdrachtgever noch door een derde, voor enig verlies, rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt ingevolge uitvoering van de opdracht.

11.2 ART NZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de Opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

11.3 ART NZO draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor materiaal dat door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de opdracht (producten, digitale bestanden, documenten, etc.). Behoudens andersluidende overeenkomst, rust op ART NZO geen bewaringsplicht en blijft het risico op beschadiging of verlies bij de Opdrachtgever.

11.4 Indien de aansprakelijkheid van de ART NZO wordt weerhouden, is deze er enkel toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de prijs van het niet conforme gedeelte van de opdracht terug te betalen, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van ART NZO, zijn personeel of onderaannemers. Bijkomende kosten zijn niet voor rekening van ART NZO.

 

12.          Overmacht

12.1. Met uitzondering van de betalingsverplichtingen, kunnen partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van hen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen die de opdracht kunnen impacteren, epidemieën en pandemieën, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer-, IT- of telecommunicatiesysteem, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere Partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Deze elementen ontslaan ART NZO aldus van het nakomen van een uitvoeringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.

12.2. Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de Overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan 3 maanden. In dat geval is de Klant gehouden ART NZO te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is. 

12.3. Een partij kan de andere partij verzoeken opnieuw over deze overeenkomst te onderhandelen met betrekking tot de wijziging of beëindiging ervan, indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • een wijziging in de omstandigheden maakt de uitvoering van deze overeenkomst of een verplichting in deze overeenkomst buitensporig bezwarend, in die mate dat de uitvoering ervan redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd (bv. financiële omstandigheden, drastisch gewijzigde economie, sterke prijsstijgingen, verstoring van de toeleveringsketen);
  • deze wijziging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was;
  • deze wijziging buiten de redelijke macht ligt van de partij die om nieuwe onderhandelingen verzoekt;
  • geen van de partijen ermee heeft ingestemd het financiële risico van deze wijziging te dragen.

De partijen zullen gedurende de heronderhandeling de overeenkomst naar best vermogen blijven uitvoeren. Indien de partijen er niet in geslaagd zijn de overeenkomst binnen 30 dagen opnieuw in evenwicht te brengen, wordt deze overeenkomst na één maand automatisch beëindigd, tenzij er een tussenkomst is van een rechter of een deskundige.

 

13.          Annulering en beëindiging van de overeenkomst

13.1 Indien op verzoek van de Opdrachtgever, de bestelling wordt geannuleerd of de uitvoering geschorst, is deze in ieder geval alle bedragen verschuldigd voor het reeds uitgevoerde werk en de gemaakte kosten, desgevallend inclusief de kosten voor het in voorraad nemen van materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk, en in ieder geval vermeerderd met een schadevergoeding begroot op 20 % van de overeengekomen prijs met een minimum van 500,00 EUR.

13.2 Bij periodieke opdrachten geldt een opzeggingstermijn van drie maanden waardoor de kosten van de voorraadaanleg geacht worden gedekt te zijn. Bij gebreke is een vervangende schadevergoeding verschuldigd overeenstemmend met de door ART NZO gemaakte kosten en de gederfde winst in de aldus niet-nageleefde opzegtermijn.

13.3 Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.

 

14.          Auteursrechten

14.1 De intellectuele eigendomsrechten op het door ART NZO ter voorbereiding of uitvoering van de opdracht gebruikte of ontwikkelde product(en), berusten bij haar. De levering van ontwerpen en/of drukwerk (materieel of digitaal) strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom aan de Opdrachtgever. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft ART NZO het recht om haar creatief werk opnieuw te gebruiken.

14.2 De Opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam ART NZO, zelfs indien reeds de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen vermeld staat.

14.3 De Opdrachtgever vrijwaart ART NZO tegen elk geschil omtrent de intellectuele eigendomsrechten (incl. het recht tot reproductie) van materiaal (foto, ontwerp, tekst, etc.) dat door de Opdrachtgever werd aangeleverd in het kader van de uitvoering van de opdracht. ART NZO heeft desaangaande geen enkele informatie- of controleplicht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien de opdracht te goeder trouw werd uitgevoerd.

 

15.          Confidentialiteit & Verwerking Persoonsgegevens

15.1. Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van elkaars belangen. Zij verbinden zich ertoe – zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na afloop ervan, ongeacht de reden van de beëindiging – strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de over elkaar ontvangen informatie, elkaars activiteiten en/of klanten. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft van kracht zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

15.2. De persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door ART NZO gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

15.3. Ingevolge de bestelling van ontwerp en/of drukwerk, geeft de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijke toestemming aan ART NZO om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van ART NZO.

15.4. Als verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert ART NZO de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Daartoe dient de klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ART NZO te richten.

15.5. Indien de taken toevertrouwd aan ART NZO een verwerking inhouden van persoonsgegevens in opdracht van de Opdrachtgever, zullen partijen ten dien einde nog een verwerkingsovereenkomst afsluiten, die als bijlage aan de huidige overeenkomst zal worden gevoegd.

15.6 Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid, verwijst ART NZO naar haar privacyverklaring.

 

16.          Nietigheden en verval van recht

16.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

16.2 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door ART NZO houdt geenszins een afstand van recht in.

 

17.          Toepasselijk recht en bevoegde instanties

17.1 Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen ART NZO en de Opdrachtgever worden beheerst door het Belgische recht.

17.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen ART NZO en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.